Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

herb/logo

Piątek 20.02.2009

Rok 2002

 • uchwała nr 1/2002 w sprawie zmian w budzecie powiatu na rok 2002
 • uchwała nr 2/2002 w sprawie upowaznienia do skladania oswiadczen woli
 • uchwała nr 3/2002 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy na poprawę warunków zagospodarowania sąsiednich działek nieruchomościami, połozonych w Kętrzynie przy ul. Sienkiewicza i Emilii Plater
 • uchwała nr 4/2002 w sprawie zmian w budzecie na rok 2002
 • uchwała nr 5/2002 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu powiatu na rok 2002
 • uchwała nr 6/2002 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie
 • uchwała nr 7/2002 w sprawie powołania komisji ds.wyboru ofert w postępowaniach na podstawie Uchwały Nr XXX/158/2000 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 04 października 2000r. 
 • uchwała nr 8/2002
 • uchwała nr 9/2002 w sprawie zmian w budzecie powiatu na rok 2002
 • uchwała nr 10/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci lokalowej połozonej w Reszlu przy ul.Łukasińskiego 5

Rok 2003 

 

 • uchwała nr 12/2003 w sprawieupowaznienia do poręczenia limitu kredytowego
 • uchwała nr 13/2003 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
 • uchwała nr 14/2003 w sprawie uchylenia uchwał Zarządu Powiatu w Kętrzynie
 • uchwała nr 15/2003 w sprawie: o powołaniu nauczycieli na przewodniczących komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 16/2003 w sprawie: o powołaniu nauczycieli na przewodniczących komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 17/2003 w sprawie opracowania układu wykonawcego budzetu powiatu na rok 2003
 • uchwała nr 18/2003 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków w podziale na kwartały w roku 2003
 • uchwała nr 19/2003 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu powiatu na rok 2003
 • uchwała nr 20/2003 o szczegółowych zasadach wykonywania budzetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2003roku
 • uchwała nr 21/2003 w sprawie zmiany w budzecie powiatu na rok 2003
 • uchwała nr 22/2003 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 23/2003 w sprawie przyjęcia planu dopfinansowania forum doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński na rok 2003
 • uchwała nr 24/2003 o powołaniu nauczyciela na przewodniczącego komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 24a/2003 w sprawie akceptacji ustalenia nowych profili kształcenia w liceach profilowanych,nowych zawodów w technikach,zasadniczych szkołach zawodowych i w Szkole Policealnej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kętrzynie - prowadzonych przez Powiat Kętrzyński 
 • uchwała nr 25/2003 w sprawie zmiany w Uchwale Nr 307/2002 Zarządu Powiatu w Kętrzyniez dnia 04 kwietnia 2002r, dotyczącej powołania Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie  
 • uchwała nr 26/2003 w sprawie odwołania Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 27/2003 w sprawie powołania p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 
 • uchwała nr 28/2003 w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Kętrzyniedo udziału w komisji zdawczo-odbiorczej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie
 • uchwała nr 29/2003 w sprawie wyrazenia zgody na wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie do nieruchomości połozonych w Karolewie i Czernikach gm. Kętrzyn
 • uchwała nr 30/2003 w sprawie odstąpienia od sprzedazy nieruchomości lokalowej, połozonej w Reszlu przy ul.Łukasińskiego 5
 • uchwała nr 31/2003 w sprawie wyrazenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu nieruchomościami ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących im.Macieja Rataja w Reszlu 
 • uchwała nr 32/2003 o powołaniu nauczyciela na przewodniczącego komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 33/2003 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaz nieruchomości połozonejw Kętrzynie przy ul.Sikorskiego
 • uchwała nr 34/2003 o powołaniu dyrektora na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
 • uchwała nr 35/2003 w sprawie: o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących im.Macieja Rataja w Reszlu
 • uchwała nr 36/2003 w sprawie: o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie
 • uchwała nr 37/2003 w sprawie upowaznienia do składania oswiadczeń woli
 • uchwała nr 38/2003 w sprawie upowaznienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 39/2003 w sprawie przedstawienia "Sprawozdania z wykonania budzetu powiatu za rok 2002"
 • uchwała nr 40/2003 w sprawie zmian w budzecie powiatu na rok 2003
 • uchwała nr 41/2003 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 42/2003 o powołaniu nauczycieli na przewodniczących komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 43/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na usługe bankowa polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego
 • uchwała nr 44/2003 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego
 • uchwała nr 45/2003 w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prztargu nieograniczonymna zaciągnięcie kredytu długoterminowego
 • uchwała nr 46/2003 w sprawie przejęcia-przekazania majątku obrotowego zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych
 • uchwała nr 47/2003 w sparwie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci połozonej w Reszlu
 • uchwała nr 48/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci połozonej w Reszlu
 • uchwała nr 49/2003 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budzetu powiatu na rok 2003
 • uchwała nr 50/2003 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków w podziale na kwartały w roku 2003
 • uchwała nr 51/2003 w sprawie przeznaczenia do oddania w trwały zarząd nieruchomości połozonych w Karolewie i Czernikach gm.Kętrzyn
 • uchwała nr 52/2003 w sprawie wyłonienia doradcy lub firmy konsultingowej do prac związanych z emisją obligacji komunalnych
 • uchwała nr 53/2003 w sprawie upowaznieniado składania oswiadczeń woli
 • uchwała nr 54/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Ketrzyńskiego
 • uchwała nr 55/2003 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na ubezpieczenie majątku Powiatu Kętrzyńskiego
 • uchwała nr 56/2003 w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku Powiatu Ketrzyńskiego
 • uchwała nr 57/2003 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do wyłonienia doradcy lub firmy konsultingowej do prac związanych z emisją obligacji komunalnych
 • uchwała nr 58/2003 w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wyłonienie doradcy lub firmy konsultingowej do prac związanychz emisją obligacji
 • uchwała nr 59/2003 w sprawie przeznaczenia do nieruchomości połozonych w Reszlu
 • uchwała nr 60/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości połozonych w Karolewie 
 • uchwała nr 61/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości połozonej w Kętrzynie
 • uchwała nr 62/2003 w sprawie powowłania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie oraz okreslenia regulaminu konkursu
 • uchwała nr 63/2003 w sprawie: o powołaniu nauczycieli na przewodniczących komisjiegzaminacyjnych
 • uchwała nr 64/2003
 • uchwała nr 65/2003
 • uchwała nr 66/2003  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na wybór agenta emisji obligacji powiatowych
 • uchwała nr 67/2003 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na wybór agenta emisji obligacji powiatowych
 • uchwała nr 68/2003 w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wybór agenta emisji obligacji powiatowych
 • uchwała nr 69/2003 w sprawie zmian w budzecie powiatu na rok 2003 
 • uchwała nr 70/2003 w sprawie wyrazenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu nieruchomosciami, ustanowionego na rzecz Zarzadu Dróg Powiatowych w Kętrzynie 
 • uchwała nr 71/2003 w sprawie powołania Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Korszach
 • uchwała nr 72/2003 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Korszach
 • uchwała nr 73/2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samodzielnymi, publicznymi zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Powiat Kętrzyński oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 • uchwała nr 74/2003 w sprawie wynagrodzenia miesiecznego Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 75/2003 w sprawie upowaznienia do składania oświadczeń woli w zakresie wnioskowania wydatkowania i rozliczania dotacji oraz zaciągania zobowiązań wekslowych
 • uchwała nr 76/2003 w sprawie upowaznienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 77/2003 w sprawie powołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 78/2003 w sprawie zmian w budzecie powiatu na 2003 rok
 • uchwała nr 79/2003 w sprawie: o zmianie Uchwały Nr 397/2002 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 6 listopada 2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminy przyznawania stypendiów dla uczniów Powiatu Kętrzyńskigo oraz powołania Komisji Stypendialnej
 • uchwała nr 80/2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 81/2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Kętrzynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 82/2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Spozywczych w Kętrzynie, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 83/2003 w sprawie powołaniaKomisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Reszlu, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 84/2003 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznegow Karolewie
 • uchwała nr 85/2003 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
 • uchwała nr 86/2003 w sprawie powołania komisji przetagowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości
 • uchwała nr 87/2003 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 88/2003 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
 • uchwała nr 89/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości połozonej w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 76J
 • uchwała nr 90/2003 w sprawie odwołania Dyrektora Bursy Szkolnej w Kętrzynie w sprawie upowaznienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 91/2003 w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków w podziale na kwartały w roku 2003
 • uchwała nr 92/2003 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu powiatu na rok 2003
 • uchwała nr 93/2003 w sprawie przeznaczenia do oddania w trwały zarząd nieruchomości polozonych w Karolewie gm. Kętrzyn
 • uchwała nr 94/2003 w sprawie przedstawienia "Informacji z przebiegu wykonania budzetu za I półrocze 2003"
 • uchwała nr 95/2003 w sprawie zmian w budzecie powiatu na rok 2003
 • uchwała nr 96/2003 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 97/2003 w sprawie przeznaczenia do oddania w trwały zarząd nieruchomości połozonych w Kętrzynie przy ul. Reja 8A
 • uchwała nr 98/2003 w sprawie przeznaczenia do oddania w trwały zarząd nieruchomości połozonych w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 30 
 • uchwała nr 99/2003
 • uchwała nr 100/2003 w sprawie przejęcia-przekazania majątku ruchomego oraz wyposażenia zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Kętrzynie
 • uchwała nr 101/2003 w sprawie wyrazenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu nieruchomościami ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie
 • uchwała nr 102/2003 w sprawie przekazania akt zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Kętrzynie
 • uchwała nr 103/2003 w sprawie zmiany w składzie Komisji Stypendialnej Powiatu Kętrzyńskiego
 • uchwała nr 104/2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za 2002 rok
 • uchwała nr 105/2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za 2002 rok
 • uchwała nr 106/2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomości połozonych w Reszlu przy ul.Wincentego Pola
 • uchwała nr 107/2003 w sprawie upowaznienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 108/2003 w sprawie upowaznienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 108a/2003 w sprawie wyznaczenia zastępstwa dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, na czas zwonienia lekarskiego
 • uchwała nr 109/2003 w sprawie przeznaczenia do oddania w trwały zarządnieruchomości połozonych w Kętrzynie przy ul.Bałtyckiej
 • uchwała nr 110/2003 w sprawie zmian harmonogramu dochodów i wydatków w podziale na kwartały w roku 2003
 • uchwała nr 111/2003 w sprawie zmian w budzecie powiatu na rok 2003
 • uchwała nr 112/2003 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu powiatu na rok 2003  
 • uchwała nr 113/2003 w sprawie zmian w budzecie powiatu na rok 2003
 • uchwała nr 114/2003 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu powiatu na rok 2003  
 • uchwała nr 115/2003 w sprawie upowaznienia do składania oswiadczeń woli
 • uchwała nr 116/2003 w sprawie zmiany Uchwały nr 72/2003 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Korszach
 • uchwała nr 117/2003 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu powiatu na rok 2003  
 • uchwała nr 118/2003 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 119/2003 w sprawie przekazania dotacji dla ZOZ w Reszlu
 • uchwała nr 120/2003 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 121/2003 w sprawie: o powołaniu nauczycieli na przewodniczących komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 122/2003 w sprawie przedłuzenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształacących w Reszlu 
 • uchwała nr 123/2003 w sprawie wystąpienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przekazanie na rzecz Powiatu Kętrzyńskiegonieruchomości Skarbu Państwa
 • uchwała nr 124/2003 w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół im.Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
 • uchwała nr 125/2003 w sprawie wyrazenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego
 • uchwała nr 126/2003 w sprawie projektu budzetu powiatu na rok 2004
 • uchwała nr 127/2003 w sprawie zmian w budzecie powiatu na rok 2003
 • uchwała nr 128/2003 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budzetu powiatu na rok 2003
 • uchwała nr 129/2003 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 130/2003 w sprawie opracowania układu wykonawczego projektu budzetu powiatu na rok 2004
 • uchwała nr 131/2003 w sprawie wyrazena zgody na likwidacje gospodarstwa pomocniczego
 • uchwała nr 132/2003 w sprawie przekazania dotacji dla ZOZ w Reszlu
 • uchwała nr 133/2003 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy 
 • uchwała nr 134/2003 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

Rok 2004

 • uchwała nr 135/2004  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Reszlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 136/2004 w sprawie sprzedazy nieruchomosci połozonej w Kętrzynie przy ul.Sikorskiego w drodze rokowań
 • uchwała nr 137/2004 w sprawie wyrazenia zgody na wygaszenie trwałego zarzadu nieruchomością ustanowioną na rzecz Zespołu Szkół licealnych i Zawodowych w Karolewie
 • uchwała nr 138/2004 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postepowania egazminacyjnego dla nauczcieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 139/2004 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie 
 • uchwała nr 140/2004 o powołaniu nauczycieli na przewodniczących komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 141/2004 w sprawie wyrazenia zgody na wygaszenie trwalego zarządu nieruchomością ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Spozywczych im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie
 • uchwała nr 142/2004 w sprawie przeznaczenia do psrzedazy nieruchomości połozonej w Karolewie
 • uchwała nr 143/2004 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków w podziale na kwartały w roku 2004
 • uchwała nr 144/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 145/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 146/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 147/2004 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętzynie
 • uchwała nr 148/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Reszlu przy ul. Reymonta 13
 • uchwała nr 149/2004 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, położonej w Martianach
 • uchwała nr 150/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 151/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 152/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 153/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 154/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 155/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 156/2004 w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad wynagrodzenia nauczycieli, ...
 • uchwała nr 157/2004 o zaciądnięciu kredytu krótkoterminowego na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących im. Macieja Rataja w Reszlu
 • uchwała nr 158/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 159/2004 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ...
 • uchwała nr 160/2004 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 
 • uchwała nr 161/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 162/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 163/2004 o powołaniu nauczycieli na przewodniczących komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 164/2004 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2004
 • uchwała nr 165/2004 o szczegółowych zasadach wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2004r.
 • uchwała nr 166/2004 w sprawie prac związanych ze zmianami organizacyjnymi Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących im. Macieja Rataja w Reszlu
 • uchwała nr 167/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Nr 5/2004 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • uchwała nr 168/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Nr 5/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • uchwała nr 169/2004 w sprawie przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji celowej
 • uchwała nr 170/2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2004
 • uchwała nr 171/2004 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 172/2004 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 173/2004 w sprawie przedstawienia "Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2003"
 • uchwała nr 174/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Reszlu Nr 2/2004 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • uchwała nr 175/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Reszlu Nr 7/2004 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • uchwała nr 176/2004 o powołaniu nauczycieli na przewodniczących komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 177/2004 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 178/2004
 • uchwała nr 179/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Srokowie o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 180/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 181/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 182/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 183/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 184/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na usługę bankową ...
 • uchwała nr 185/2004 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru oferty na usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego
 • uchwała nr 186/2004 w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamuwienia w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego
 • uchwała nr 187/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Reszlu Nr 6/2004 o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 188/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Reszlu Nr 9/2004 o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 189/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Reszlu Nr 10/2004 o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 190/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Srokowie o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 191/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Srokowie o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 192/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy i Miasta w Korszach o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 193/2004 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 194/2004 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Pracowni Metodycznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 194a/2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2004
 • uchwała nr 195/2004 w sprawie powołania zespołu do prac związanych z utworzeniem zespołu ekonomiczno - administracyjnego szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński
 • uchwała nr 196/2004 o powołaniu nauczyciela na przewodniczącego komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 197/2004 zmieniając uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 198/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Korsze o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 199/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majatku Powiatu Ketrzyńskiego
 • uchwała nr 200/2004 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert a ubezpieczenia majątku Powiatu Kętrzyńskiego
 • uchwała nr 201/2004 w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku Powiatu Kętrzyńskiego
 • uchwała nr 202/2004 o powołaniu nauczyciela na przewodniczącego komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 203/2004 w sprawie upoważnienia do złożenia oswiadczenia o zachowaniu celów projektu "Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie"
 • uchwała nr 203a/2004 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego
 • uchwała nr 204/2004 w sprawie upoważnienia do złożenia oświadczenia o zachowanie celów projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie"
 • uchwała nr 205/2004 w sprawie upoważnienia do złożenia oświadczenia o zachowanie celów projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół im. M.C Skłodowskiej w Kętrzynie"
 • uchwała nr 206/2004 w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Reszlu
 • uchwała nr 207/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy 
 • uchwała nr 208/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 209/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 210/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 211/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 212/2004 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie
 • uchwała nr 213/2004 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2004
 • uchwała nr 214/2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2004.
 • uchwała nr 215/2004 w sprawie przejęcia - przekazania majątku obrotowego zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego
 • uchwała nr 216/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu nieruchomościami, ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
 • uchwała nr 217/2004 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 218/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 219/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 220/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 221/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Srokowo o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 222/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Srokowo o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 223/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 224/2004 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, położonej w Reszlu przy ul. Podmiejskiej
 • uchwała nr 225/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu nieruchomością, ustanowionego na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ketrzynie
 • uchwała nr 226/2004 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 227/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 228/2004 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Pracowni Metodycznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 229/2004 w sprawie ustalenia wyngrodzenia za przeprowadzenie postepowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 230/2004 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Reszlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 231/2004 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Budowlanych w Kętrzynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 232/2004 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 233/2004 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kętrzynie, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 234/2004 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 234a/2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2004
 • uchwała nr 235/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Reszlu Nr 16/2004 o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 236/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Reszlu Nr 15/2004 o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 237/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Reszlu Nr 13/2004 o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 238/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Reszlu Nr 12/2004 o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 239/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Reszlu Nr 14/2004 o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 240/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Korsze o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 241/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 242/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 243/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 244/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Kętrzynie przu ul. Sikorskiego 76G
 • uchwała nr 245/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 246/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 247/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 248/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 249/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 250/2004 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Kętrzyńskiego
 • uchwała nr 251/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 252/2004 w sprawie upoważnienia do organizowania robót publicznych
 • uchwała nr 253/2004 w sprawie upoważnienia do organizowania robót publicznych
 • uchwała nr 254/2004 w sprawie upoważnienia do organizowania robót publicznych
 • uchwała nr 255/2004 w sprawie upoważnienia do organizowania robót publicznych
 • uchwała nr 256/2004 w sprawie upoważnienia do organizowania robót publicznych
 • uchwała nr 257/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 258/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 259/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na usługe bankowa polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego
 • uchwała nr 260/2004 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego
 • uchwała nr 261/2004 w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego
 • uchwała nr 262/2004 w sprawie ustalenia warunków lokalowych funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kętrzynie
 • uchwała nr 263/2004 w sprawie przedstawienia "Informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004r."
 • uchwała nr 264/2004 w sprawie ustalenia planu kontroli
 • uchwała nr 265/2004 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Pracowni Metodycznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 266/2004 w sprawie przeznaczenia do oddania w trwały zarząd nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego
 • uchwała nr 267/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenia trwałego zarządu nieruchomości, ustanowionego na rzeczZespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
 • uchwała nr 268/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 269/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 270/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 271/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 272/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 273/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 274/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 275/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 276/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 277/2004 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami i budowlami Ośrodka Kolonijnego w Martianach
 • uchwała nr 278/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Korsze o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 279/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Korsze o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 280/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Korsze o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 281/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Srokowie o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 282/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Urzędu Gminy w Srokowie o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 283/2004 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Kętrzyn o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 284/2004 w sprawie przejęcia - przekazania majątku obrotowego zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego
 • uchwała nr 285/2004 w sprawie upoważnienia do organizowania robót publicznych
 • uchwała nr 286/2004 w sprawie upoważnienia do organizowania robót publicznych
 • uchwała nr 287/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 288/2004 w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
 • uchwała nr 289/2004 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego
 • uchwała nr 290/2004 w sprawie przejęcia - przekazania majątku obrotowego zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego
 • uchwała nr 291/2004 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego
 • uchwała nr 292/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi powiatu
 • uchwała nr 293/2004 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe, powiatowe jednostki organizacyjne oraz służby, inspekcje i straże
 • uchwała nr 294/2004 w sprawie upoważnienia do organizowania robót publicznych
 • uchwała nr 295/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszanie trwałego zarządu nieruchomością, ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie 
 • uchwała nr 296/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Asnyka 8
 • uchwała nr 297/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu nieruchomością
 • uchwała nr 298/2004 w sprawie obciążenia służebnością drogową nieruchomości stanowiącej ałasność Powiatu Kętrzyńskiego 
 • uchwała nr 299/2004 w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego zminimalizowania wydatków związanych z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych przez Powiat Kętrzyński
 • uchwała nr 299a/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 300/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 301/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych w Karolewie
 • uchwała nr 302/2004 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej, położonej w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 76G
 • uchwała nr 303/2004 w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnej Powiatu Kętrzyńskiego
 • uchwała nr 304/2004 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2004
 • uchwała nr 305/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu za rok 2003
 • uchwała nr 306/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie za rok 2003
 • uchwała nr 307/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 308/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 309/2004 w sprawie upoważnienia do dokonania szynności prawnych związanych z podpisaniem umowy poręczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku
 • uchwała nr 310/2004
 • uchwała nr 311/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 312/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu 14 osób niepełnosprawnych fizycznie + kierowca, z możliwością przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim
 • uchwała nr 313/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 314/2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2004
 • uchwała nr 315/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
 • uchwała nr 316/2004 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
 • uchwała nr 317/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na modernizację systemu energetycznego oraz termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 318/2004 w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Martianach
 • uchwała nr 319/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 320/2004 w sprawie realizacji zadań związanych z przyznawaniem stypendiów studentom pochodzącym z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, finansowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego
 • uchwała nr 321/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
 • uchwała nr 322/2004 w sprawie wyrażenia opinii
 • uchwała nr 323/2004 w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2005
 • uchwała nr 324/2004 w sprawie upoważnienia do dokonania czynności prawnych związanych z podpisaniem Aneksu Nr 2 umowy poręczenia z Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Gdyni
 • uchwała nr 325/2004 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2004
 • uchwała nr 326/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie z możliwością przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim
 • uchwała nr 327/2004 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Centrum Kształcenia Ustawicznego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 328/2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Reja
 • uchwała nr 329/2004 w sprawie przeznaczenia do oddania w trwały zarząd nieruchomości położonej w Martianach
 • uchwała nr 330/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 331/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 332/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na rozbudowę i modernizację sali sportowej przy Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
 • uchwała nr 333/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 334/2004 w sprawie przeznaczenia di sprzedaży nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Reja 
 • uchwała nr 335/2004 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Pracowni Metodycznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 336/2004 w sprawie odwołania Dyrektora Powiatowej Pracowni Metodycznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 337/2004 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2004
 • uchwała nr 338/2004 w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości
 • uchwała nr 339/2004 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
 • uchwała nr 339a/2004 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej dla Studentów
 • uchwała nr 340/2004 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2005
 • uchwała nr 341/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę prawa własności lokalu mieszkalnego na uprawnienia do lokatorskiego mieszkania z powiatowego zasobu nieruchomości
 • uchwała nr 342/2004 o powołaniu nauczycieli na przewodniczących komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 343/2004 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Pracowni Metodycznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 344/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 345/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na modernizację systemu energetycznego oraz termomodernizację obiektów Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie
 • uchwała nr 346/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na modernizację systemu energetycznego oraz termomodernizację obiektów Zespołu Szkół Budowlanych w Kętrzynie
 • uchwała nr 346a/2004 w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty złożone w zakresie wykonania zadań własnych powiatu przez organizacji pozarządowe
 • uchwała nr 347/2004 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli

Rok 2005

 • uchwała nr 348/2005 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu powiatu na rok 2005
 • uchwała nr 349/2005 o szczegółowych zasadach wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2005 roku
 • uchwała nr 349a/2005 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków w podziale na kwartał roku 2005
 • uchwała nr 350/2005 o powołaniu nauczyciela na przewodniczącego komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 351/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
 • uchwała nr 352/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego 
 • uchwała nr 353/2005 o powołaniu nauczycieli na przewodniczących komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 354/2005 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu najmu pomieszczeń w nieruchomości stanowiącej własność powiatu
 • uchwała nr 355/2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2005 roku przez organizacje pozarządowe
 • uchwała nr 356/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Kętrzynie, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 357/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 358/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Szkolnej 1a
 • uchwała nr 359/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenia trwałego zarządu
 • uchwała nr 360/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
 • uchwała nr 361/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 362/2005 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kętrzyne przy ul. Asnyka 8
 • uchwała nr 363/2005 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 364/2005 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego (b. Archiwum JSG)
 • uchwała nr 365/2005 w sprawie naboru uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Kętrzyński, w roku szkolnym 2005/2006
 • uchwała nr 366/2005 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego
 • uchwała nr 367/2005 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego
 • uchwała nr 368/2005 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego
 • uchwała nr 369/2005 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego
 • uchwała nr 370/2005 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego
 • uchwała nr 371/2005 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego
 • uchwała nr 372/2005 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego
 • uchwała nr 373/2005 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego
 • uchwała nr 374/2005 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego
 • uchwała nr 375/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego, w Reszlu przy ul. Łukasińskiego i w Karolewie gm. Kętrzyn
 • uchwała nr 376/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
 • uchwała nr 377/2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2005 roku przez organizacje pozarządowe
 • uchwała nr 378/2005 w sprawie wyrażenia opinii
 • uchwała nr 379/2005 o powołaniu nauczycieli na przewodniczących komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 380/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 380a/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 381/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Przebudowę ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie"
 • uchwała nr 382/2005
 • uchwała nr 383/2005 w sprawie utworzenia klasy I - dwujęzycznej w Gimnazjum Nr 3, będącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, od roku szkolnego 2005/2006
 • uchwała nr 384/2005 w sprawie utworzenia klasy I sportowej w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Rataja w Reszlu, od roku szkolnego 2005/2006
 • uchwała nr 385/2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2005
 • uchwała nr 386/2005 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Mikołaja Reja 8A
 • uchwała nr 387/2005 w sprawie rozłożenia na raty ceny nieruchomości
 • uchwała nr 388/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na wyłonienie inżyniera kontraktu dla projektu pn. "Przebudowa ulicy Daszyńskiego na drodze powiatowej w Kętrzynie"
 • uchwała nr 389/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 390/2005
 • uchwała nr 391/2005 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków w podziale na kwartał roku 2005
 • uchwała nr 392/2005 w sprawie przedstawienia "Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2004"
 • uchwała nr 393/2005 w sprawie rozkładu dyżurów nocnych w aptekach ogólnodostępnych w Kętrzynie
 • uchwała nr 394/2005 o powołaniu nauczycieli na przewodniczących komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 395/2005 w sprawie utworzenia w Technikum, będącym w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie dwóch klas kształcących w zawodzie technik handlowiec i technik usług gastronomicznych, od roku szkolnego 2005/2006
 • uchwała nr 396/2005 w sprawie utworzenia trzech klas I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 (wielozawodowej), będących w Zespole Szkół Budowlanych w Kętrzynie, od roku szkolnego 2005/2006
 • uchwała nr 397/2005 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości
 • uchwała nr 398/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na usługę bankową polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytów długoterminowych
 • uchwała nr 399/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na usługę bankową polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytów długoterminowych
 • uchwała nr 400/2005 w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieogranioczonym na usługę bankową polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytów długoterminowych
 • uchwała nr 401/2005 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2005
 • uchwała nr 402/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 403/2005   załącznik w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie
 • uchwała nr 404/2005 o zmianie uchwały Nr 72/2003 Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Korszach
 • uchwała nr 405/2005 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Asnyka 8
 • uchwała nr 406/2005  plan_cz1 , plan_cz2 , plan_cz3 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński na rok 2005 
 • uchwała nr 407/2005 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulicy Ślepej w Giżycku dotychczasowej kategorii powiatowej i zaliczenia jej do dróg wewnętrznych
 • uchwała nr 408/2005 w sprawie upoważnienia do składania woli
 • uchwała nr 409/2005 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli finansowej w jednostkach nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie
 • uchwała nr 410/2005 w sprawie odwołania p.o. dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 411/2005 w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 412/2005 w sprawie przyjęcia bilansu za 2004 rok z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego
 • uchwała nr 413/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
 • uchwała nr 414/2005 w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Kętrzynie do udziału w komisji zdawczo-odbiorczej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie
 • uchwała nr 415/2005 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 416/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
 • uchwała nr 417/2005 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
 • uchwała nr 418/2005 w sprawie upoważnienia do składania woli
 • uchwała nr 419/2005 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego do rozpatrzenia ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
 • uchwała nr 420/2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2005
 • uchwała nr 421/2005 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego.
 • uchwała nr 422/2005 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 76G/2
 • uchwała nr 423/2005 w sprawie określenia zasad ustalenia odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego.
 • uchwała nr 424/2005 w sprawie określenia zasad ustalenia odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych prowadzonych przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Powiatu Kętrzyńskiego
 • uchwała nr 425/2005 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli dotacji celowych udzielanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
 • uchwała nr 426/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonych w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 76B, 76E, 76F
 • uchwała nr 427/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 428/2005 w sprawie upoważnienia do organizowania robót publicznych
 • uchwała nr 429/2005 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Burmistrza Miasta Korsze o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • uchwała nr 430/2005 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego
 • uchwała nr 431/2005 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego
 • uchwała nr 432/2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących im. M. Rataja w Reszlu
 • uchwała nr 433/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Szkolnej 1
 • uchwała nr 433a/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 433b/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli  
 • uchwała nr 434/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 435/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 436/2005 w sprawie uzgodnenia projektu decyzji Burmistrza Miasta Korsze o ustaleniu lokaliacji warunków zabudowy
 • uchwała nr 437/2005 w sprawie uzgodnenia projektu decyzji Wójta Gminy Kętrzyn warunków zabudowy
 • uchwała nr 438/2005 w sprawie uzgodnenia projektu decyzji Wójta Gminy Kętrzyn warunków zabudowy
 • uchwała nr 439/2005 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2005
 • uchwała nr 440/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004r. Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 441/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdy Jurkiewicz nauczyciela Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie, ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 442/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Sławomira Kundro nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie, ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 443/2005  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Teresy Ćwikowskiej nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie, ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 444/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Kłek nauczyciela Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie, ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 445/2005  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Grzegorza Chmarycz nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu, ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 446/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anety Wypyszczak nauczyciela Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie, ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 447/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Aleszczyk nauczyciela Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie, ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 448/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Rzeczyckiego nauczyciela Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie, ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 449/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Anety Wieliczko-Kaczmarek nauczyciela Zespołu Szkół im. M. C. Skłodowskiej w Kętrzynie , ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 450/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004r. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
 • uchwała nr 451/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Wykonanie obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego"
 • uchwała nr 452/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na "Wykonanie obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego"
 • uchwała nr 453/2005 w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Wykonanie obsługi bankowej rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego"
 • uchwała nr 454/2005 w sprawie opinii do wniosku o udzielenie dotacji dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Reszlu na wsparcie działań związanych z poprawą jakości świadczeń zdrowotnych 
 • uchwała nr 455/2005 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu
 • uchwała nr 456/2005 - w sprawie przyjęcia harmonogramu prac nad uzgodnieniem regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także niektórych innych składników wynagrodzenia, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński
 • uchwała nr 457/2005 - w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2005
 • uchwała nr 458/2005 - w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 459/2005 - w sprawie wyznaczenia lekarza upoważnionego do opiniowania wniosków o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Reszlu
 • uchwała nr 460/2005 - w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kętrzyńskiego
 • uchwała nr 461/2005 - w sprawie zaopiniowania zakupu sprzętu medycznego przez Szpiatal Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 462/2005 - w sprawie zaopiniowania zakupu sprzętu medycznego przez Szpiatal Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 463/2005 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na ubezpieczenia majątku Powiatu Kętrzyńskiego
 • uchwała nr 464/2005 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku Powiatu Kętrzyńskiego
 • uchwała nr 465/2005 - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul. Mikołaja Reja 8A
 • uchwała nr 466/2005 - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Karolewie i w Reszlu zabudowanych budynkami trafostacji
 • uchwała nr 467/2005 - w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul Daszyńskiego
 • uchwała nr 468/2005 - w sprawie powołania zespołu do negocjacji regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także niektórych innych składników wynagrodzenia, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kętrzyński
 • uchwała nr 469/2005 w sprawie zasad ustalenia ilości etatów kalkulacyjnych dla pracowników administracyjno-usługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński
 • uchwała nr 470/2005 w sprawie przedstawienia "Informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r."
 • uchwała nr 471/2005 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 472/2005 w sprawie przekazania uprawnień do realizacji umowy na zadanie "Adaptacja świetlicy na pomieszczenie rehabilitacyjne i przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń w budynku DPS w Kętrzynie" - jednostce organizacyjnej Powiatu Kętrzyńskiego Domowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 473/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 474/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 475/2005 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulicy Targowej w Węgorzewie dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej
 • uchwała nr 476/2005 w sprawie ustalenia specefikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Dostawę dwóch pojazdów 8 - osobowych + kierowca, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie, z możliwością przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim". 
 • uchwała nr 477/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Dostawę dwóch pojazdów 8 - osobowych + kierowca, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie, z możliwością przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim". 
 • uchwała nr 478/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na "Dostawę dwóch pojazdów 8 - osobowych + kierowca, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych fizycznie, z możliwością przewozu dwóch osób na wózku inwalidzkim". 
 • uchwała nr 479/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 460 z dnia 21 lipca 2005r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kętrzyńskiego
 • uchwała nr 480/2005 w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na "Udzielenie  długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 900.000,00zł  na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu"
 • uchwała nr 481/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na  "Udzielenie  długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 900.000,00zł  na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu"
 • uchwała nr 482/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na "Udzielenie  długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 900.000,00zł  na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu"
 • uchwała nr 483/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
 • uchwała nr 484/2005 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulic Chodkiewicza, Cmentarnej, Gdańskiej, Górnej, Kolejowej, Kościuszki, Krótkiej, Malczewskiego, Pionierów, Poprzecznej, Pl. 1 Sierpnia, Swierczewskiego, Warszawskiej, Zwycięstwa w Dobrym Mieście dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenie ich do kategorii dróg gminnych.
 • uchwała nr 485/2005 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem "Pomoc stypendialna Powiatu Ketrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych"
 • uchwała nr 486/2005 w sprawie powołoania Powiatowej Komisji Stypendialnej dla Studentów
 • uchwała nr 487/2005 w sprawie obniżenia cen wywoławczych w trzecich przetargach na sprzedaż nieruchomości połozonych w Karolewie i w Reszlu, zabudowanych budynkami trafostacji.
 • uchwała nr 488/2005 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn.:"Pomoc finansowa ucznoim szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kętrzyńskiego"
 • uchwała nr 489/2005 w sprawie uchylenia uchwały nr 475/2005 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 22 sierpnia 2005 roku.
 • uchwała nr 490/2005 w sprawie upoważnienia do organizowania robót publicznych
 • uchwała nr 491/2005 w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu kętrzyńskiego na rok 2006 oraz zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.
 • uchwała nr 492/2005 w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kętrzynie
 •  -   załącznik nr1
 • uchwała nr 492a/2005 w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kętrzynie
 • uchwała nr 493/2005 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 494/2005 w sprawie zaopiniowania zakupu sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie 
 • uchwała nr 495/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w Silcu gm. Srokowo
 • uchwała nr 496/2005 w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 497/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w Mnichowie gm. Reszel
 • uchwała nr 497a/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 
 • uchwała nr 498/2005 w sprawie zatwierdzenia programu standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 499/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w Reszlu
 • uchwała nr 500/2005 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2005
 • uchwała nr 501/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 502/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 503/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 504/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 505/2005 w sprawie wprowadzenia ROCZNEGO PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROKU 2006
 • uchwała nr 506/2005 w sprawie określenia ilości etatów kalkulacyjnych dla pracowników administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński
 • uchwała nr506a/2005 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 507/2005 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2005.
 • uchwała nr 508/2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu złotówkowego w kwocie 1.300.000,00zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu".
 • uchwała nr 509/2005 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • uchwała nr 510/2005 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości
 • uchwała nr 511/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 511a/2005 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, na wykonanie bankowej obsługi rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych Powiatu Kętrzyńskiego oraz rachunków jednostek organizacyjnych Powiatu
 • uchwała nr 512/2005 
 • uchwała nr 513/2005 w sprawie przystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego do realizacji, przy współpracy z partnerem francuskim, projektu turystycznego "Oznakowanie i promocja turystyczna Powiatu Kętrzyńskiego na terenach wiejskich", w ramach programu LEADER+
 • uchwała nr 514/2005 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2005
 • uchwała nr 515/2005 w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kętrzynie
 • uchwała nr 516/2005 w sprawie współfinansowania projektu WYPOSAŻENIE DZIAŁU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ w ramach priorytetu 5. "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem" dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • uchwała nr 517/2005 w sprawie zatwierdzenia wniosku "Remont i modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie" planowanego do realizacji w roku 2006
 • uchwała nr 518/2005 w sprawie przystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego do realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie" w ramach programu INTERREG
 • uchwała nr 519/2005 w sprawie przystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego do realizacji projektu pod nazwą "Rozwijamy się terytorialnie - spotykamy się jako dobrzy sąsiedzi" w ramach programu INTERREG
 • uchwała nr 520/2005 w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego do udziału w pracach Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • uchwała nr 521/2005 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Kętrzynie
 • uchwała nr 522/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Ekonomiczno-Spożywczych im. M. Kopernika w Kętrzynie Anny Moniki Gronek, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 523/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu Ks. Marcina Jacka Wrzosa, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 524/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół im. M Rataja w Reszlu Doroty Rębowskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • uchwała nr 525/2005 w sprawie stanowiska dotyczącego udzielenia poręczenia związanego z zaciągnięciem kredytu długoterminowego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 526/2005 w sprawie kontroli okresowej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie
 • uchwała nr 527/2005 o powołaniu nauczyciela na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
 • uchwała nr 528/2005 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie o dofinansowanie projektów w ramach programu "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci młodzieży niepełnosprawnych".
 • uchwała nr 529/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
 • uchwała nr 530/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w Martianach gm. Kętrzyn
 • uchwała nr 531/2005 w sprawie przekazania uprawnień do realizacji umowy na realizację programu "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci młodzieży niepełnosprawnych" - jednostce organizacyjnej Powiatu Kętrzyńskiego Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Reszlu
 • uchwała nr 532/2005 w sprawie upoważnienia do podpisania z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. w Warszawie umowy poręczenia wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
 • uchwała nr 533/2005  w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości
 • uchwała nr 534/2005 w sprawie opracowania układu wykonawczego projektu budżetu powiatu na rok 2006
 • uchwała nr 535/2005 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 536/2005 w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia
 • uchwała nr 537/2005 w sprawie zawarcia porozumień z Nadleśnictwem w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa
 • uchwała nr 538/2005 w sprawie kontroli problemowej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Reszlu
 • uchwała nr 539/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w Reszlu
 • uchwała nr 540/2005 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu dzierżawy przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie samochodu ambulans Mercedes Benz Vito Furgon CDI - stanowiącego własność powiatu 
Rok 2006
 • uchwała nr 541/2006 o szczegółowych zasadach wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2006r.
 • uchwała nr 542/2006 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński na rok 2006
 • uchwała nr 543/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 544/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 545/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 546/2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie
 • uchwała nr 547/2006 w sprawie kontroli problemowej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
 • uchwała nr 548/2006 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kętrzyńskiego obowiązujący do dnia 30 czerwca 2006r.
 • uchwała nr 549/2006 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 550/2006 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Kętrzyńskiego.
 • uchwała nr 551/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego, w 2006 roku, przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
  - załącznik do uchwały nr 551/2006
 • uchwała nr 552/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącemu Państwowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy eksternistyczne w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kętrzynie
 • uchwała nr 553/2006 w sprawie zmiany Programu standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 554/2006 w sprawie deklaracji przystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego do realizacji projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim" w ramach europejskiego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • uchwała nr 555/2006 o szczegółowych zasadach wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego w 2006r.
 • uchwała nr 556/2006 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na rok 2006.
  - załącznik nr 1 do uchwały nr 556/2006
  - załącznik nr 2 do uchwały nr 556/2006
  - załącznik nr 3 do uchwały nr 556/2006
 • uchwała nr 557/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku na realizacje programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży" obszar B.
 • uchwała nr 558/2006 w sprawie umorzenia należności pieniężnej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 559/2006
 • uchwała nr 560/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
 • uchwała nr 561/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
 • uchwała nr 562/2006 o powołaniu nauczyciela na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
 • uchwała nr 563/2006 o powołaniu nauczyciela na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
 • uchwała nr 564/2006 w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego
 • uchwała nr 565/2006 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 566/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu sprzętu madycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 567/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 568/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 569/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 570/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 571/2006 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 572/2006 w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2006
 • uchwała nr 573/2006 w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gozpodarki Wodnej w Kętrzynie
 • uchwała nr 574/2006 w sprawie przedstawienia "Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2005"
 • uchwała nr 575/2006 w sprawie zmiany w budżecie powiatu na rok 2006
 • uchwała nr 576/2006 o powołaniu nauczyciela na przewodniczącego komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 577/2006 o powołaniu nauczyciela na przewodniczącego komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 578/2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2006
 • uchwała nr 579/2006 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli finansowej w jedonstkach nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie
 • uchwała nr 580/2006 o zmianie uchwały nr 346a/2004 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty złożone w zakresie wykonania zadań własnych powiatu przez organizacje pozarządowe
 • uchwała nr 581/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych położonych w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 76G
 • uchwała nr 582/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2006, przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
 • uchwała nr 583/2006 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie.
 • uchwała nr 584/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 585/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 586/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 587/2006 w sprawie zaopiniowania zbycia majątku trwałego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 588/2006 w sprawie zaopiniowania zbycia majątku trwałego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 589/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr 559/2006 Zarządu Powiatu w Ketrzynie z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu kętrzyńskiego
 • uchwała nr 590/2006 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego przeprowadzenie naboru elektronicznego
 • uchwała nr 591/2006 w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia
 • uchwała nr 592/2006
 • uchwała nr 593/2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2006
 • uchwała nr 594/2006 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Warmińsko - Mazurski w Olsztynie o dofinansowanie projektów w ramach programu "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 2006"
 • uchwała nr 595/2006 o powołaniu nauczyciela na przewodniczącego komisji egzaminacyjnych
 • uchwała nr 596/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajmowanie pomieszczeń i lokali przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 597/2006 w sprawie przyjęcia struktury zatrudnienia pracowników na stanowiskach kierowniczych, administracyjnych i obsługi w Powiatowym Centrum Edukacji w Kętrzynie

  - załącznik do uchwału nr 597/2006
 • uchwała nr 598/2006 w sprawie zatwierdzenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu maszyn, narzędzi lub urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w szkole lub placówce.
 • uchwała nr 599/2006 w sprawie deklaracji przystąpienia Powiatu Kętrzyńskiego do Rządowego programu wspierania, powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006r.
 • uchwała nr 600/2006 w sprawie współfinansowania projektu DEMONTAŻ, DOSTAWA I MONTAŻ NOWEGO DŹWIGU OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STARYM SZYBIE WEWNĘTRZYNYM W BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, dofinansowanego ze środków PFRON.
 • uchwała nr 601/2006 w sprawie deklaracji udziału własnego Powiatu Kętrzyńskiego w realizacji zadania inwestycyjnego w ramach kontraktu wojewódzkiego "Remont kapitalny mostu w miejscowości Pilec przez rzekę Dajna".
 • uchwała nr 602/2006 w sprawie przekazania uprawnień do realizacji umowy na realizację programu "EDUKACJA - 2006 obszar B i C" - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - jednostce organizacyjnej Powiatu Kętrzyńskiego Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Reszlu
 • uchwała nr 603/2006 w sprawie przekazania uprawnień do realizacji umowy na realizację programu "EDUKACJA - 2006 obszar B i C" - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych - jednostce organizacyjnej Powiatu Kętrzyńskiego Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Kętrzynie
 • uchwała nr 604/2006 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych Oddział Warmińsko - Mazurski w Olsztynie o dofinansowanie projektów w ramach programu "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 2006" - obszar A i B
 • uchwała nr 605/2006 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Pilcu gm.Reszel
 • uchwała nr 606/2006 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości, połozonej w Martianach.
 • uchwała nr 607/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa z wykonania zadania zleconego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 • uchwała nr 608/2006 w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kętrzynie
 • uchwała nr 609/2006 w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Spożywczych im. M. Kopernika w Kętrzynie
 • uchwała nr 610/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2006r.
 • uchwała nr 610a/2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 
 • uchwała nr 611/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania Związku Harcerstwa Polskiego Komendanta Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie z wykonania zleconego w zakresie rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży
 • uchwała nr 612/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 613/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Udzielenie długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1.200.000,00zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu
 • uchwała nr 614/2006 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kętrzynie
 • uchwała nr 615/2006 w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki organizacyjnej Powiatu Kętrzyńskiego do złożenia wniosku i udziału w jego raealizacji w ramach Programu Młodzież
 • uchwała nr 616/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 • uchwała nr 617/2006 w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kętrzynie
 • uchwała nr 618/2006 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Gospodarstwa Pomocniczego Centrum Kształcenia Praktycznego w Karolewie z siedzibą w Reszlu
 • uchwała nr 619/2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 620/2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2006
 • uchwała nr 621/2006 w sprawie upoważnienia do składania woli
 • uchwała nr 622/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych w Kętrzynie w roku 2005.
 • uchwała nr 623/2006 w sprawie zagospodarowania mienia Zespołu Szkół Ekonomiczno-Spożywczych im. Mikołaja Kopernika w Kętrzynie
 • uchwała nr 624/2006 w sprawie powołania Zespołu Projektowego zarządzającego i koordynującego projektem pn.:"Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej"
 • uchwała nr 625/2006 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko na drogi nr 1713N, 1711N, 1723N, 1398N i 1701N do projektu - Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie, w ramach programu INTERREG IIIA"
 • uchwała nr 626/2006 w sprawie kontroli doraźnej i sprawdzającej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie
 • uchwała nr 627/2006 w sprawie zmiany uchwały nr 626/2006 Zarządu Powiatu w Kętrzynie w sprawei kontroli doraźnej i sprawdzającej w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie
 • uchwała nr 628/2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2006
 • uchwała nr 629/2006 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonych w Silcu gm. Srokowo
 • uchwała nr 630/2006 w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kętrzynie
 • uchwała nr 631/2006 w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kętrzynie
 • uchwała nr 632/2006 w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kętrzynie
 • uchwała nr 633/2006 w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kętrzynie
 • uchwała nr 634/2006
 • uchwała nr 635/2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 636/2006 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
 • uchwała nr 637/2006 w sprawie powołania Grupy Sterującej zapewniającej udział i aktywizacje partnerów w projekcie pn.:"Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej" oraz podejmowanie decyzji o kierunkach działań"
 • uchwała nr 638/2006 w sparwie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 639/2006 w sparwie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 640/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na Dostawę samochodu osobowego wielozadaniowego z napędem 4x4 w związku z realizacją projektu "Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej" nr 2005/082 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A.
 • uchwała nr 641/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na Dostawę Sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu "Centrum Zarządzania Kryzysowego w systemie ratownictwa i ochrony cywilnej" nr 2005/082 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A.
 • uchwała nr 642/2006 w sprawie: o zmianie uchwał Nr 559/2006 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 lutego 2006r., Nr 589/2006 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Ketrzyńskiego.
 • uchwała nr 643/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie - Joanna Pachla, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 644/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół Budowlanych w Kętrzynie - Valentyna Lemańska, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 645/2006 w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół im.M.C.Skłodowskiej w Kętrzynie - Paweł Kowalik, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 646/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Gimnazjum nr 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących im.Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie - Beata Wioletta Rudź, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 647/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie - Stella Stukanowa, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 648/2006 w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół im.M.C.Skłodowskiej w Kętrzynie - Joanna Ewa Wieliczko, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 649/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie - Joanna Marta Szwark, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 650/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Budowlanych w Kętrzynie - Bogdan Stefan Garbar, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 651/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie - Jacek Lipka, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 652/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie - Beata Kordala, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 653/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie - Joanna Monika Cieleszyńska, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 654/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespół Szkół Ekonomiczno-Spożywczych im.M.Kopernika - Agnieszka Małż, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 655/2006 w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół im.M.C.Skłodowskiej w Kętrzynie - Magdalena Skorupa, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 656/2006 w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Reszlu - Marta Bil, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 657/2006 w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół im.M.Rataja w Reszlu - Elżbieta Głowacka, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 658/2006 w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół im.M.C.Skłodowskiej w Kętrzynie - Ryszard Bernard Sobieszczyk, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 659/2006 w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kętrzynie - Agnieszka Krawczak, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 660/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie - Robert Puczel, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • uchwała nr 661/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu między powiatowymi jednostkami organizacyjnymi
 • uchwała nr 662/2006 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu między powiatowymi jednostkami organizacyjnymi
 • uchwała nr 663/2006 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. W.Kętrzyńskiego w Kętrzynie
 • uchwała nr 664/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Straży Granicznej w Kętrzynie z wykonania zleconego w zakresie rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży
 • uchwała nr 665/2006 w sprawie powołania Zespołu Projektowego zarządzającego i koordynującego projektem pn.: "Przebudowa dróg w Powiecie Kętrzyńskim związanych z zabezpieczeniem granicy państwowej - projektowanie"
 • uchwała nr 666/2006 w sprawie upoważnienia do skłądania oświadczeń woli
 • uchwała nr 667/2006 w sprawie upoważnienia do skłądania oświadczeń woli
 • uchwała nr 668/2006 w sprawie upoważnienia do skłądania oświadczeń woli
 • uchwała nr 669/2006 w sprawie upoważnienia do skłądania oświadczeń woli
 • uchwała nr 670/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 671/2006 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Martianach
 • uchwała nr 672/2006 w sprawie rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kętrzyńskiego obowiązujący do dnia 31 grudnia 2006
 • uchwała nr 673/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania Kętrzyńskiego Klubu Tańca Sportowego "Kormoran" w Kętrzynie z wykonania zadania zleconego w zakresie organizacji imprez związanych z integracją społeczeństw lokalnych w zakresie rozwoju i promocji talentów artystycznych
 • uchwała nr 674/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania Jezuickich Dni Młodzieży - Święta Lipka z wykonania zadania zleconego w zakresie organizacji imprezy związanych z integracją społeczeństw lokalnych w zakresie rozwoju i promocji talentów artystycznych
 • uchwała nr 675/2006 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulic: Brzozowej, Cichej, Zielonej w Rynie dotychczasowej kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg wewnętrzynych
 • uchwała nr 676/2006 o zmianach Uchwały Nr 505/2005 Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego z dnia 27 października 2005r. w sprawie wprowadzenia Rocznego Planu Audytu Wewnętrzynego na rok 2006.
 • uchwała nr 677/2006 w sprawie przedstawienia "Informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006r."
 • uchwała nr 678/2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 679/2006 w sprawie odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, położonej w Kętrzynie przy ul.Mikołaja Reja 8A
 • uchwała nr 680/2006 w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/239/2005 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2005r. o likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Spożywczych im. M. Kopernika w Kętrzynie
 • uchwała nr 681/2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 
 • uchwała nr 682/2006 w sprawie upoważnienia do skłądania oświadczeń woli
 • uchwała nr 683/2006 w sprawie odwołąnia Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Korszach
 • uchwała nr 684/2006 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg w gminie Reszel do kategorii dróg gminnych
 • uchwała nr 685/2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 686/2006 o zmianie uchwały Nr 353/2002 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 04.07.2002 w sprawie powołania dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Kętrzynie
 • uchwała nr 687/2006 w sparwie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulicy Warszawskiej w Biskupcu dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej 
 • uchwała nr 688/2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 689/2006 w sprawie zorganizowania trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Silcu.
 • uchwała nr 690/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 691/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 692/2006 w sprawie nabycia, do Powiatowego Zasobu Nieruchomości nieruchomości, położonej w Karolewie gm. Kętrzyn
 • uchwała nr 693/2006 w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej mienia zlikwidowanego Rodzinnego Domu Dziecka w Korszach
 • uchwała nr 694/2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 695/2006 w sprawie ustalenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:
  1. "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3.000.000,00 PLN z przeznaczeniam na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu Kętrzyńskiego w roku 2006"
  2. "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 1.091.400,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Kętrzyńskiego związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA"
 • uchwała nr 696/2006 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w drodze przetargu nieograniczonego na:
  1. "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3.000.000,00 PLN z przeznaczeniam na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu Kętrzyńskiego w roku 2006"
  2. "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 1.091.400,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Kętrzyńskiego związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA"
 • uchwała nr 697/2006 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej powołanej do oceny i wyboru ofert na:
  1. "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu Kętrzyńskiego w roku 2006"
  2. "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 1.091.400,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Kętrzyńskiego związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA"
 • uchwała nr 698/2006 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic: Kwiatowa, Krótka, Michałą Kajki, Leśna, Lipowa, Ludowa, Łąkowa, Młynarska, Młyńska, Ogrodowa, Parkowa, Piekarska, Piwna, Słoneczna, Strzelecka, Romualda Traugutta, Wiejska, ielona w Srokowie do kategorii dróg gminnych publicznych.
 • uchwała nr 699/2006 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kęrzynie
 • uchwała nr 700/2006 w sprawie przekazania dotacji dla Szpitala Powiatowego w Kęrzynie
 • uchwała nr 701/2006 w sprawie zorganizowania drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Pilcu
 • uchwała nr 702/2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 703/2006 w sprawie przekazania uprawnień do realizacji umowy na zadanie "Wyposażenie działu fizjoterapii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w sprzęt rehabilitacyjny" jednostce organizacyjnej Powiatu Kętrzyńskiego Szpitalowi Powiatowemu w Kętrzynie
 • uchwała nr 704/2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 705/2006 w sprawie wszczęcia drugiego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na :
  1. "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu Kętrzyńskiego w roku 2006"
  2. "Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 1.091.400,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu Kętrzyńskiego związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA"
 • uchwała nr 706/2006 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic: Władysława Reymonta, Przemysłowa, Mleczna, Polna, Krótka, Długa, Michała Kajki, Wojciecha Kętrzyńskiego, Bogumiła Linki w Korszach do kategorii dróg gminnych. 
 • uchwała nr 707/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania złożonego przez Ośrodek Kultury Ukraińskiej w Asunach z wykonania zadania zleconego w zakresie organizacji imprez związanych z integracją społeczeństw lokalnych w zakresie rozwoju i promocji talentów artystycznych
 • uchwała nr 708/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania złożonego przez Kętrzyński Klub Tańca Sportowego Kormoran z wykonania zadania zleconego w zakresie podejmowania działań organizacyjnych w zakresie rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży
 • uchwała nr 709/2006 w sprawie przejęcia - przekazania majątku obrotowego zlikwidowanego gospodarstwa p0mocniczego
 • uchwała nr 710/2006 w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu realizacji projektu pn.: Stypendium Powiatu Kętrzyńskiego Współfinansowane z rezerwy celowej Budżetu Państwa -Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego-"
 • uchwała nr 711/2006 w sprawie przejęcia - przekazania majątku obrotowego zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego
 • uchwała nr 712/2006 w sprawie przeznaczenia do oddania w trwały zarząd nieruchomości, położonej w Karolewie gm. Kętrzyn
 • uchwała nr 713/2006 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego na 2007 rok.
 • uchwała nr 714/2006 w sprawie zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego
 • uchwała nr 715/2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na rok 2006
 • uchwała nr 716/2006 w sprawie o zmianie uchwały Nr 559/2006 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 lutego 2006r., Nr 589/2006 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 6 kwietnia i Nr 642/2006 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 13 lipca 2006r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Kętrzyńskiego
 • uchwała nr 717/2006 w sprawie zmian uchwały Nr 617 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kętrzynie
 • uchwała nr 718/2006 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 719/2006 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Reszlu
 • uchwała nr 720/2006
 • uchwała nr 721/2006
 • uchwała nr 722/2006 w sprawie określenia ilości etatów kalkulacyjnych dla pracowników administracyjno-obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński
 • uchwała nr 723/2006 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn.: "Pomoc stypendialna powiatu kętrzyńskiego studentom z obszarów zmarginalizowanych w roku akademickim 2006/2007"
 • uchwała nr 724/2006 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn.: "Pomoc finansowa uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu kętrzyńskiego w roku szkolnym 2006/2007
 • uchwała nr 725/2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 726/2006 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
 • uchwała nr 727/2006 o zmianie uchwały Nr 680/2006 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29.08.2006 w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/239/2005 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 30 marca 2005r. o likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Spożywczych im. M.Kopernika w Kętrzynie
 • uchwała nr 728/2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu w na rok 2006
 • uchwała nr 729/2006 w sprawie zaopiniowania zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 • uchwała nr 730/2006 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres powyżej 3 lat
 • uchwała nr 731/2006 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej dla Studentów
 • uchwała nr 732/2006 w sprawie zmiany Programu standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 733/2006 w sprawie zatwierdzenia "Listy zadań priorytetowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kętrzynie ustalonych na 2007 rok"
 • uchwała nr 734/2006 w sprawie wprowadzenia Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2007
 • uchwała nr 735/2006 w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2007
 • uchwała nr 736/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania złożonego przez Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Koła w Srokowie z wykonania zadania zleconego w  zakresie organizacji imprez związanych z inauguracją społeczeństw lokalnych w zakresie rozwoju i promocji talentów artystycznych
 • uchwała nr 737/2006 w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej na rok 2006
 • uchwała nr 738/2006 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006
 • uchwała nr 739/2006 w sprawie zorganizowania czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Martianach
 • uchwała nr 740/2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 • uchwała nr 741/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr 632/2006 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie przyznania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kętrzynie
 • uchwała nr 742/2006 w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów w ramach działania "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego w roku szkolnym 2006/2007
  - załącznik do uchwały
 • uchwała nr 748/2006 w sprawie umorzenia należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Kętrzyńskiemu od samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
 • uchwała nr 749/2006 w sprawie zorganizowania czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Silcu gm. Srokowo
 • uchwała nr 750/2006 w sprawie udzielenia pracownikowi Starostwa pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu


DRUKUJ
Statystyki serwisu | Webmaster | Pomoc | Wersja 2.5.3 (10.01. 2008)

ilość odwiedzin: 380256