Dane Adresowe

Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl

 

Telefony w urzędzie
Smaller Default Larger

Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. J.Pawła II w Kętrzynie zawsze chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych organizowanych nie tylko dla uczniów swojej szkoły, ale również dla innych potrzebujących z miasta i powiatu kętrzyńskiego. Tym razem odpowiedzieli na apel rodziców Antosia Duńskiego- 2-letniego chłopca chorego na dziecięce porażenie mózgowe. Zebrana kwota 600zł przekazana została na rehabilitację chłopca, która jest obecnie dla niego priorytetem. Łez szczęścia nie kryła matka Antosia, która na ręce dyrektora Ośrodka złożyła szczere i serdeczne podziękowanie za pomoc. Nauczycielom szkoły specjalnej, z racji specyfiki wykonywanej pracy nie są obojętne dzieci niepełnosprawne, dlatego pomagali i nadal deklarują swoją pomoc.

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu podjął współpracę z Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną sp. z o. o. i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Efektem ma być stworzenie nowych kierunków kształcenia. 28 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu odbyło się podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Warmińsko-Mazurską Agencją Energetyczną sp. z o. o. i porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Przedstawicielami stron byli: Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetyki Sp. z o. o. – Andrzej Koniecko, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych – Dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM, Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych – Prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz oraz (po stronie Szkoły i Powiatu) mgr Andrzej Lewandowski – Dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, Starosta Kętrzyński Ryszard Niedziółka i Wicestarosta Michał Krasiński.

Szanowni Państwo!

 

            Z przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że Starostwo Powiatowe w Kętrzynie po raz trzynasty organizuje Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”, który ma na celu kreowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec środowiska.

            Nasze przedsięwzięcie odbędzie się 21 maja 2016 r. koło Kętrzyna. Będą to zarówno eliminacje, jak i wyłonienie zwycięzców oraz wręczenie nagród laureatom konkursów.

            Dla zgłoszonych uczestników zapewniamy nieodpłatny posiłek. Celem skorzystania
z niego proszę o wypełnienie załączonego do niniejszego pisma oświadczenia.

            Wzorem lat ubiegłych proponuję następujące konkursy:

- piosenki o charakterze ekologicznym,

- konkurs plastyczny „Tajemnice przyrody ”,

- konkurs fotograficzny „Twórcza natura”.

            Do udziału w przedsięwzięciu mam zaszczyt zaprosić także Państwa Placówkę.  Szkoły zainteresowane uczestnictwem w Festiwalu winny wypełnić formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie piosenki oraz oświadczenia umieszczone w załącznikach poniżej i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Plac Grunwaldzki 1

11-400 Kętrzyn

Z dopiskiem „XIII FESTIWAL EKOLOGICZNY”

 

lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.

           

 

Osoba do kontaktu:

Karolina Nestorowicz – tel. 089 751 17 03

Załączniki:

Pismo przewodnie

Szczegółowy formularz_zgłoszeniowy XIII Festiwal

Oświadczenie XIII Festiwal

Regulamin konkursu piosenki ekologicznej

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu plastycznego

Uprzejmie informuję, iż rusza nabór wniosków na Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce za II semestr nauki, na okres od lutego do czerwca 2016 r.
Wnioski przyjmowane będą do dnia 12 lutego 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
    Zgodnie z § 2 Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Kętrzyńskiego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniom gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński (Uchwała Nr XXXVII/246/2009 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 10 września 2009 r.), o stypendium naukowe za wyniki w nauce, może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące warunki:
1.    uczy się w szkole kształcącej w systemie dziennym ponadgimnazjalnym lub gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Kętrzyński,
2.    ukończył I semestr nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub gimnazjum (dotyczy pierwszoklasistów),
3.    średnia ocen ucznia za ostatni semestr wynosi co najmniej 4,8 a ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.

Wniosek

21 stycznia br. odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym pod hasłem „Nie daj szansy AIDS” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Starostwo Powiatowe w Kętrzynie. Rywalizacja odbywała się na szczeblu powiatowym wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu było podniesienie poziomu wiedzy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, co ma mieć bezpośrednie odzwierciedlenie w ograniczeniu liczby osób zakażonych wirusem HIV. Konkurs miał kształtować zachowania sprzyjające uniknięciu zakażenia wirusem HIV i STD oraz postawy akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Komisja konkursowa spośród siedemnastu prac wyłoniła zwycięzców oraz przyznała wyróżnienia. I miejsce zajęła Nikola Białkowska z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, II miejsce – Urszula Pieniak – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kętrzynie, III miejsce – Małgorzata Prusaczyk również z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie. Wyróżnienia otrzymały dwie uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie – Dominika Kwiatkowska i Aleksandra Syrzysko. Nagrody w imieniu organizatorów wręczyła Mirosława Tabaka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie.